Købstad, DigDag, SDFE 1800.

Købstad

ophav: DigDag

Danske købstæder fra 1660 til 1919. Købstæder havde særlige næringsrettigheder og en vis grad af administrativt selvstyre, oprindelig givet af kongen eller landsherren som privilegium, i nyere tid meddelt ved lov. Privilegierne gav indtil 1857 købstæderne i Danmark eneret på at drive handel, håndværk og anden borgerlig næring.
Det ældste danske købstadsprivilegium er Slesvig stadsret fra ca. 1200. Gennem de følgende 300 år fik ca. 100, overvejende kystbyer i det daværende Danmark, købstadsprivilegier. I 1919 ophørte købstæderne med at være selvstændige politi- og retskredse, og ved kommunalreformen i 1970 blev købstadskommunerne slået sammen med de omkringliggende landkommuner, hvorved købstadsbegrebet bortfaldt i Danmark.


Købstad
id: koebstad
kilde: SDFE
format: WMS
tjeneste: digdag
lag: koebstad

SDFE
Læs mere hos SDFE

se i Kortviseren